Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Svitavy

je součástí Krajského ředitelství Choceň a nachází se v jihovýchodní části Pardubického kraje. LS Svitavy zaujímá 88 838 ha katastrální výměry a obhospodařuje 17 148 ha lesních porostů. Organizačně je členěna do 12 revírů.

Přírodní podmínky

Území Lesní správy Svitavy je rozděleno Hřebečským hřbetem, který svou severní částí tvoří bývalou zemskou hranici mezi Čechy a Moravou, na dvě odlišné části. Západní a severozápadní část má charakter zvlněných plošin s převahou smrku, východní a jihovýchodní část je výrazně členitější s pestřejší druhovou skladbou.

Geograficky zaujímá LS Svitavy Svitavskou plošinu, zčásti severovýchodní výběžky Českomoravské vysočiny, severní částí Českomoravského mezihoří a brázdu Malé Hané. Nadmořská výška se pohybuje od 285 m.n.m. (údolí Třebůvky nedaleko obce Vranová Lhota) po 684 m.n.m. (kopec Drašarov u Stašova).

Průměrná roční teplota: 6 – 9 °C
Průměrná teplota v červenci: 16 – 18 °C
Průměrné srážky: 600 – 700 mm
Vegetační doba: 140 – 160 dní

Největší část území LS Svitavy (79%) náleží do 4. LVS (bukového), 19% do 5. LVS (jedlobukového) a 2% do 3. LVS (dubobukového).

Obhospodařování lesů

Současný lesní hospodářský plán pro LHC Svitavy má platnost od 1.1.2019 do 31.12.2028. Značná část lesů v působnosti lesní správy je nositelem významných mimoprodukčních funkcí, což se odráží v kategorizaci lesů. Lesy ochranné, do kterých náleží především suťové svahy Hřebečského hřbetu s poddolovanými a svažitými územími, zaujímají rozlohu 55 ha.

Lesy zvláštního určení zaujímají celkem 2102 ha, z nichž jsou:

  • 24 ha lesy s vodohospodářským významem (zásobárna vody pro město Brno na Březovsku)
  • 760 ha lesy zvláště chráněné z důvodu zájmů ochrany přírody (Národní přírodní rezervace Rohová, přírodní rezervace Králova zahrada, Psí kuchyně, Dlouholoučské stráně, Hřebečovský les, přírodní památky Hradisko, Pod skalou, Rychnovský vrch)
  • 853 ha genová základna Březinky a Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) – Východočeská křída
  • 83 ha lesy rekreační (Naučná stezka Boršovský les)
  • 365 ha lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou
  • 17 ha lesy s odlišným způsobem hospodaření z důvodu veřejného zájmu (armáda)

Území LS Svitavy náleží do přírodní lesní oblasti 31 – Českomoravské mezihoří. Pouze malá část (7%) patří do PLO 30 – Drahanská vrchovina.

Ochrana přírody

V lesích LS Svitavy je vyhlášeno pět přírodních rezervací a tři přírodní památky. Je zde několik hodnotných částí lesa s evidovanými lokalitami vzácných druhů flory a fauny. K významným výskytům vzácných rostlinných druhů patří zejména lokality s lilií zlatohlávkem, ploštičníkem, střevíčníkem pantoflíčkem, ďáblíkem bahenním. V lesích revíru Opatovec je jedna z největších lokalit bledule jarní (Králova zahrada) v ČR.

Na suťových svazích Hřebečského hřbetu rostou letité tisy, které kvalitou populace patří k nejvýznamnějším v republice.

Veřejné funkce lesa – Program 2020

Mimo obhospodařování lesů přírodě blízkým způsobem a na principech trvalosti produkce a mimo péče o další hmotný majetek jako jsou budovy, cesty a svážnice klade také vysoký důraz na veřejné funkce lesa v rámci Programu 2020.

Naší snahou je tvořit pro návštěvníky lesa příjemné prostředí a proto udržujeme námi již dříve vybudované nebo obnovené naučné stezky, lesní altány, studánky, vyhlídkové přístřešky, odpočinková místa a 2 poutní místa . K tomu patří i řada drobných objektů, převážně laviček a stolků u turistických a cyklistických tras a také informační systém pro veřejnost.

Přáli bychom si, aby návštěvníci lesa vložené prostředky veřejných funkcí lesů ocenili tím, že budou nápomocni v úsilí za zachování přírodních hodnot a krásy lesů v regionu lesní správy Svitavy v duchu hesla „Člověk lesu – les člověku“.